Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana

Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana turističke agencije Laudon Travel

Uvodne napomene

Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana turističke agencije Laudon Travel (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, a time i Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Laudon Travel Pazariška 36 , 53000 Gospić, OIB 73807422163 (u daljnjem tekstu: Laudon Travel) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu: Putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Laudon Travel i Putnika ukoliko u Ugovoru nije navedeno drugačije. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovim Općim uvjetima odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.  

1. Prijave i ugovaranje
Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Laudon Travel, ili u kojima se Laudon Travel javlja u ulozi ovlaštenog subagenta drugog organizatora putovanja može prijaviti Laudon travel, telefonom, , e-poštom, putem interneta te kod drugih ovlaštenih agenata. Na temelju primljene prijave, Laudon travel će Putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (npr.: internetom, elektroničkom poštom, stavljanjem na raspolaganje broja kreditne kartice, uplatom na transakcijski račun). Lauodon Travel ima pravo uskratiti uslugu ukoliko ne primi odgovarajuću uplatu do ugovorenog roka:
a) Prilikom prijave Putnik uplaćuje 30 % vrijednosti aranžmana, a preostalih 70 % iznosa potrebno je uplatiti najkasnije 21 dana prije polaska na putovanje, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja.
b) Za tzv. „rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Lauodon travel neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, Laudon travel će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.
c)        U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja podložna je doplati prema važećim cjenicima usluga organizatora putovanja ili pružatelja usluge.

2. Predugovorne informacije - ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku, katalogu i slično
Laudon Travel posvećuju veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Lauodon Travel nastojati ispraviti u što skorijem roku. Lauodon Trvael ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

3. Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje" te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje" s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju. Laudon travel će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika. Objavljene cijene rezultat su ugovora Laudon travela s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na odredištu.

4. Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana
Lauodon travel ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:
a)       cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije.
b)       visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama.
c)        deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.
Ka travel ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do vrijednosti od 8 % i o tome Putnika mora obavijestiti najkasnije 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ako Laudon travel u pismenoj formi, a najkasnije 20 dana prije početka putovanja, paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način obavijesti Putnika, uz izračun i obrazloženje tog povećanja.

5. Izmjena ostalih uvjeta Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu
Prije početka paket-aranžmana Laudon travel ne smije jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, osim cijene u skladu s člankom 4. Općih uvjeta i Zakona o pružanju usluga u turizmu, osim ako je takvo pravo predviđeno Ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti Putnika o izmjeni. Ako je Laudon travel prije početka paket-aranžmana prisiljen znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, Putnik može u razumnom roku koji odredi Lauodon travel:
a)       prihvatiti predloženu izmjenu
Laudon travel je dužan Putniku na jasan, razumljiv i lako uočjiv način na trajnom nosaču podataka obavijestiti o predloženim izmjenama te o razumonm roku u kojem Putnik mora obavijestiti Laudon travel da li prihvaća predloženu izmjenu. Ako Putnik u navedenom roku ne obavijesti Laudon travel o svojo odluci, istekom tog roka Ugovor se smatra raskinutim.
b)       raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid Ugovora.
Ako Putnik raskine Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a ne prihvati zamjesnki paket-aranžman, Lauodn travel je dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva izvršena plaćanja, te prema potrebi obeštetiti Putnika.Ako izmjene Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu ili zamjenskom paket-aranžmanu imaju za posljedicu paket aranžman niže kvaliteti ili cijene, putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene.Laudon travel zadržava pravo promjene dana i/ili sata polaska zbog izmjena reda letenja i/ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, npr. ali ne isključivo: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji i/ili na transfernim točkama i/ili odredištu, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Također Laudon travel zadržava pravo promijene redoslijeda programa, kada su u pitanju državni praznici i slično, te zbog promijene radnog vremena pojedinih objekata koji se posjećuju.

6. Pravo Putnika na raskid Ugovora
Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana uz plaćanje primjerene naknade na ime naknade štete:
a)       Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje u Hrvatsku, Laudon travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
i)         više od 30 dana prije polaska: 10 % cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
ii)       29 - 25 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
iii)      24  - 20 dana prije polaska: 50 % cijene aranžmana
iv)      19 - 15 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
v)        14 - 0  dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
vi)      nakon polaska: 100 % cijene aranžmana
b)       Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili avionom do uključivo 5 noćenja, Laudon travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
i)         više od 30 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
ii)       29 - 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
iii)      21 - 15 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
iv)      14 - 0 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
v)        nakon polaska: 100 % cijene aranžmana
c)        Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Europe (uključujući i daleka putovanja, tečajevi stranih jezika), Laudon travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
i)         više od 45 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
ii)       44 - 30 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
iii)      29- 0 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
iv)      nakon polaska: 100 % cijene aranžmana
d)       ukoliko Putnik otkaže aranžman za krstarenje, Laudon travel  od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
i)         više od  90 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
ii)       89 - 45 dana prije polaska: 50 % cijene aranžmana
iii)      44 - 31 dan prije polaska: 75 % cijene aranžmana
iv)      30 - 0 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
v)        nakon polaska: 100% cijene aranžmana
e)       Transferi
120 - 91 dana prije polaska 10% cijene transfera
90 - 61 dana prije polaska 20% cijene transfera
60 - 45 dana prije polaska 30% cijene transfera
44 - 31 dana prije polaska 50% cijene transfera
30 - 21 dana prije polaska 70% cijene transfera
20 - 0 dana prije polaska 100% cijene transfera
nakon polaska i "no show" 100% cijene transfera
f)        ukoliko Putnik otkaže povezani putni aranžman koji uključuje avio kartu i smještaj, Lauodn travel od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava 100 % iznosa cijene avio karte (osim ako u uvjetima tarife avio karte nije navedeno drugačije) bez obzira na vrijeme do početka putovanja, a za otkaz hotela i drugih usluga vrijede uvjeti pod stavkom b), osim kada je usluga rezervirana pod posebnim uvjetima koji ne dozvoljavaju povrat (tzv. non-refundable) kada pružatelj usluge zadržava 100 % iznosa predmetne usluge.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i/ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Laudon travel će primijeniti gore navedene odredbe, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Ka travel će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo poštom, ili e-poštom. Ako Putnik usmeno priopćeni otkaz ne potvrdi u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka.
Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Laodon travel zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a u maksimalnoj visini 100 % cijene aranžmana.
Ukoliko Putnik najkasnije do 21 dan prije putovanja ne izvrši uplatu ostatka do ukupne cijene aranžmana ili ne osigura dokumentaciju za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredištu.

7. Pravo Putnika na prijenos Ugovora na drugog Putnika
Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Laudon travel zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Obzirom su avio karte ugovori o prijevozu između zrakoplovnog prijevoznika i Putnika te glase na ime Putnika i nisu prenosivi (vidi točku 22.2.), radi se otkaz postojeće karte prema uvjetima tarife po kojoj je karta kupljena (vidi točku 23.2.) i kupnja nove karte na ime novog Putnika prema važećoj i raspoloživoj tarifi u trenutku izdavanja nove karte.

8. Pravo Laudon travela na raskid Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana
Laudon travel može raskinuti Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva primljena plaćanja za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u Ugovoru ili programu putovanja koji je sastavni dio predugovorne informacije i ako obavijesti Putnika o raskidu Ugovora unutar roka navedenog na promidžbenom materijalu ili programu putovanja, tj.:

-          20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju više od dana

-          7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju između 2 i 6 dana

-          48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju kraće od dva dana.

Laudon travel može raskinuti Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako Laudon travel u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako Putnika o raskidu Ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana. U slučaju raskida Ugovora prema ovom članku, Laudon travel će Putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu pod uvjetom da je putnik poslao podatke koji su potrebni Laudon travelu za povrat novca.

9. Obveze Laudon travela
Laudon travel je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Laudon travel je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Lauodon travel će sve navedene obveze iz svojih programa/aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. Uz svu našu pažnju, na destinaciji/putovanju moguć je tzv. overbookingu hotelu / prijevozu / restoranu te će Ka travel nastojati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o mogućnostima. Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu, Laudon travel je dužan radi nastavka paket-aranžmana ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u Ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika. Ako Laudon travel ponudi alternativni aranžman niže kvalitete, dužan je putniku odobriti primjereno sniženje cijene. Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako Putnik odbije predložene alternativne aranžmane, Putnik ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i /ili naknadu štete. Laudon travel se oslobađa odgovornosti za štetu ako je Putnik uzrokovao nesukladnost ili ako se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, ako je nesukaldnost nepredvidiva, neizbježna ili uzrokovana izvanrednim okolnostima koje se nisu mogle izbjeći.  Laudon travel je dužan snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3 noćenja po Putniku kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu.
Laudon travel će pomoći Putniku u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije. Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Laudon travel može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova

10. Obveze Putnika
Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Putnik je dužan cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima "Svjetske zdravstvene organizacije". U tom slučaju Putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju Ka travel, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 6. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja; pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri; pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom putovanja; prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher), ova stavka se odnosi samo na organizirana grupna putovanja. U slučaju da putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Laudon travelom. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, Laudon travel, osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Laudon travel nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u navedenom slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Laudon travel o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev Putnika Laudon travel je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

11. Putno osiguranje
Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena putna osiguranja: dragovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, kao i da su Putniku stavljena na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Laudon travela, pri čemu Laudon travel djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju te ga nije moguće ugovoriti naknadno u agenciji Laudon travel. Ukoliko Putnik ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o dužini trajanja i cijeni putovanja prema cjeniku osiguravajućeg društva. Valjane razloge za otkaz putovanja određuje osiguravajuće društvo sukladno uvjetima osiguranja. Uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paket-aranžmana i neće biti vraćeni kao niti troškovi nabavke viza/e i usluge rezervacije, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, Laudon travel zadržava pravo naplate primjerene naknade prema pravilima navedenim u točki 6. ovih Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koji će putnicima biti poslani ili uručeni.

12. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji odredišne zemlje, važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, sadržaj smještajne jedinice kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga mogu biti različiti od domaćih i kao takvi nisu usporedivi.

13. Smještaj u sobe/apartmane
Raspored u sobama/apartmanima određuje recepcija smještajnog objekta u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu koji je opisan u katalogu i cjeniku. Ulazak u sobu najčešće nije moguć prije 15:00 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 19:00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne jedinice donosi samostalno smještajni objekt i Laudon travel nema utjecaja na istu.

14. Putna dokumentacija
Završni putni dokumenti biti će Putniku uručeni ili poslani elektroničkom poštom najkasnije 2 dana prije polaska na putovanje, ukoliko nije drugačije navedeno na programu ili ukoliko se radi o charter letu. U završim putnim dokumentima biti će navedene informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa te kontakt na odredištu i/ili broj telefona na koji se potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt agencije. Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom tijekom putovanja, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove i/ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara sam Putnik.

15. Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane, nepotpune, istekle i oštećene isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Laudon travel, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika Laudon travel pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi Putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Laudon travel može, ukoliko tijelo koje izdaje vizu dozvoljava posredovanje, posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Laudon travel nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela koje za posljedicu imaju odbijanje dozvole ulaska u pojedinu/e zemlju/e. O graničnim i viznim formalnostima za ulazak u pojedinu zemlju preporučamo da se Putnik informira na službenoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske www.mvep.hr.

16. Devizni, carinski propisi i zdravstveni propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove sebi, suputnicima i Laudon travelu snosi sam Putnik. Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv određenih bolesti te je Putnik obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju. O rizičnosti putovanja u pojedine zemlje preporučamo da se Putnik informira na službenoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske www.mvep.hr. Informacije o zdravstvenim preporukama putovanja u inozemstvo Putnik može pronaći na stranicama: www.who.int i www.hzjz.hr.

17. Prtljaga
Uvjete i cijene prijevoza ručne i predane prtljage kao i ograničenja težine i veličine određuje prijevoznik. Na čarterskim letovima Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 20 kg prtljage kao i na redovnim zračnim letovima, osim ako u programu nije drugačije navedeno. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do napunjene druge godine nemaju pravo na besplatan prijevoz predane prtljage. Laudon travel ne preuzima odgovornost za izgubljenu i/ili oštećenu prtljagu. Bilo kakvu nepravilnost vezanu za prtljagu, npr. ali ne isključivo: kašnjenje, gubitak i/ili oštećenje prtljage, Putnik bez odgode prijavljuje direktno prijevozniku, ukoliko je nepravilnost nastala kod prijevoza, ili hotelu ukoliko je nepravilnost nastala tijekom smještaja. Kod zrakoplovnog prijevoza, za predanu prtljagu je odgovoran zrakoplovni prijevoznik kojem je prtljaga predana na prijevoz i to na osnovu propisa koji vrijede u zračnom prometu, dok je za ručnu prtljagu, uključujući i prtljagu označenu s „Delivery at Aircraft" i privremeno smještenu u prtljažnik, odgovoran Putnik osobno. U slučaju nepravilnosti, Putnik direktno kod prijevoznika ili agenta ovlaštenog od strane prijevoznika za postupanje u slučaju neregularnosti u prijevozu prtljage ispunjava prijavu o neregularnosti. Na osnovu te prijave prijevoznik isplaćuje odštetu prema propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka, oštećenja i/ili otuđenja prtljage u hotelu, Putnik zahtjev za odštetom upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena, oštećena i/ili izgubljena. Preporučujemo sklapanje police za osiguranje prtljage.

18. Prigovor za nepravilnosti i reklamacije
Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga (hotelu, apartmanu i slično, prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Laudon travel neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektroničke pošte na adresu: info@laudontravel.hr ili poštom na adresu: Laudon Travel, obrt za turizam, Pazariška 36, 53000 Gospić, te uručenjem pismene reklamacije djelatniku agencije Laudon  travela. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Laudon travel takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Laudon travel je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

19. First minute akcije/last minute akcije/posebne akcije/poklon bonovi za putovanja
U slučaju slabe prodaje aranžmana Laudon travel zadržava pravo spuštanja cijene te primijene posebne marketinške akcije u svrhu lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana. Za potvrdu rezervacija po "Last/First minute/Posebnoj akciji" ponudama Putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati neospornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika po navedenim ponudama, Laudon travel ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana.
Poklon bon koji je uplaćen u agenciji Laudon travel, vrijedi godinu dana od dana izdavanja poklon bona, vrijedi samo na osobu koja je nositelj poklon bona. Poklon bon ne može se prenostiti na druge osobe niti ga se može zamijeniti za novac. Ukoliko je putovanje, koje je uplaćeno putem poklon bona, otkazano od strane organizatora putovanja, poklon bon može se iskoristiti za neko drugo putovanje iz ponude Laudon travela. Ukoliko je novoodabrano putovanje jeftinije od vrijednosti poklon bona, razlika vrijednosti se ne isplaćuje. Ukoliko putniku/nositelju poklon bona, ne odgovara niti jedno drugo putovanje iz ponude Laudon travela, putnik/nositelj poklon bona, nema pravo na povrat sredstava koje je uplatio za isti.

20. Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane
Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Laudon travel djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s Ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

21. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora
Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Laudon travel nastupa kao posrednik, Laudon travel ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima njie odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Laudon travel zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na web stranici.

22. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu Laudon travel je za svaki paket-aranžman osigurao jamčevinu za slučaj nesolventnosti. Prema polici jamčevine Putnik ima pravo na povrat svih novčanih sredstava plaćenih od strane Putnika ili u ime Putnika u vezi s Ugovorm o putovanju u paket-aranžmanu za ugovorene usluge čije je izvršenje izostalo, ili koje neće biti izvršene, ili će tek djelomično biti izvršene. Putnik ima pravo na naknadu troškova nužnog smještaja, prehrane i povratka s putovanja u mjesto polaska, kao i sve ostale tražbine po toj osnovi, koje su prouzročene zbog nesloventnosti ili stečaja Laudon travela, ako je u Ugovoru u putovanju u paket-aranžmanu uključen i prijevoz putnika. Putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja kod kojeg Laudon travel ima ugovorenu Policu osiguranja jamčevine. Podaci o osiguravatelju su navedeni na svakom pojedinačnom Ugovoru o putovanju, kao i broj police osiguranja te kontakt osiguravatelja.

23. Osiguranje od odgovornosti za štetu
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Laudon travel ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Podaci o osiguravatelju su navedeni na svakom pojedinačnom Ugovoru o putovanju, kao i broj police osiguranja te kontakt osiguravatelja.

24. Zaštita osobnih podataka
Laudon travel se obavezuje da će poštovati privatnost svih svojih putnika te prikuplja samo nužne podatke o putnicima potrebne za izvršenje Ugovora o putovanju. Svi se podaci o klijentima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Laudon travela i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Laudon travel osobne podatke čuva u bazi podataka maksimalno dvije godine od zadnjeg korištenja usluge. Prilikom obrade osobnih podataka Laudon travel se pridržava Zakona o zaštiti osobnih podataka, odnosno Opće uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

25. Završne odredbe
Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 01. srpnja 2018. i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018. Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Karlovcu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

Voditelj poslova: Mislav KolakPazariška 36, 53000 Gospić

email: info@laudontravel.hr  +385 91 88 24690

  Uvjeti - Sve